هاست ویندوز آلمان (Cloud Windows)

پلن ۱ - ویندوز ۵۰ مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 20 مگابایت
پلن 2 - ویندوز 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 40 مگابایت
پلن 3 - ویندوز 200 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 60 مگابایت
پلن 4 - ویندوز 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 100 مگابایت
پلن 5 - ویندوز 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 200 مگابایت
پلن 6 - ویندوز 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 300 مگابایت
پلن 7 - ویندوز 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس MySql نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • هارد SSD
 • کنترل پنل اختصاصی Plesk
 • پشتیبانی از MsSql 2016
 • سیستم عامل Windows Server 2016
 • Addon Domain ندارد
 • دیتابیس MsSql یک عدد
 • حجم دیتابیس 400 مگابایت